درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از گزینه های زیر در مورد فضای پری پلاسمیک صحیح است؟

1 ) محل ذخیره آنزیم های هیدرولیتیک است
2 ) محل هدایت سنتز پپتیدوگلیکان است
3 ) محل استقرار گیرنده های باکتریوفاژ است
4 ) محل اصلی تنظیم ورود و خروج مولکول ها است