درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


واحدهای اصلی تشکیل دهنده لیپید A باکتری های گرم منفی دارای کدام یک از ترکیبات زیر است؟

1 ) گلوکز آمین فسفات و میریستیک اسید
2 ) تره هالوز فسفات و میریستیک اسید
3 ) N- استیل گلوکز آمین فسفات و میریستیک اسید
4 ) O- استیل گلوکز آمین فسفات و میریستیک اسید