درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


آنزیم های آلکالین فسفاتاز ، DNase ، و پنی سیلیناز در کدام ناحیه آناتومیک از کلی باسیل تجمع می یابند؟

1 ) سیتوپلاسم
2 ) غشای سیتوپلاسمی
3 ) غشای خارجی
4 ) فضای پری پلاسمیک