درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در خصوص ( outer membrane protein A ) باکتری های گرم منفی گزینه های ذیل صحیح است بجز:

1 ) نقش رسپتوری برای چندین باکتریوفاژ دارد
2 ) نقش رسپتوری برای پیلی جنسی ( sex pili ) دارد
3 ) در اتصال پپتیدوگلیکان به غشای خارجی موثر است
4 ) به عنوان رسپتور برای پنی سیلین عمل می کند