درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از پروتئین های موجود در غشای خارجی (outer membrane) باکتری های گرم منفی گیرنده باکتریوفاژ T6 و مسوول انتشار نوکلئوزید ها و اسیدهای آمینه می باشد؟

1 ) Tsx
2 ) TonB
3 ) Rmp
4 ) LamB