درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از پورین های زیر منافذ غیر اختصاصی هستند؟

1 ) LamB
2 ) OmpF
3 ) ton B
4 ) Tsx