درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


لیپو الیگو ساکارید ( LOS ) در کدام یک از باکتریهای زیر دیده می شود؟

1 ) سالمونلا تایفی موریوم
2 ) بروسلا آبورتوس
3 ) اشریشیا کلی
4 ) هموفیلوس آنفولانزا