درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ساده ترین روش جدا کردن آنتی ژن O از آنتی ژن K چیست؟

1 ) حرارت
2 ) pH
3 ) تغییر پتانسیل اکسیداسیون - احیا
4 ) تغییر فرمول محیط کشت