درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


اسیدهای تیکوئیک از کدام ماده زیر تشکیل شده اند؟

1 ) ریبیتول فسفت و مانیتول فسفات
2 ) ریبیتول فسفات و گلیسرول فسفات
3 ) گلیسرول فسفات و مانوز
4 ) مانوز و مانیتول فسفات