درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ترکیب ریبیتول و گلیسرول در ساختمان شیمیایی کدام یک از اجزای باکتری های گرم مثبت وجود دارد ؟

1 ) پپتیدوگلیکان
2 ) پروتئین های مرتبط با دیواره سلول
3 ) پلی ساکارید های کپسول
4 ) تیکوئیک اسید