درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام گزینه در مورد اسید تیکوئیک دیواره سلولی باکتری صحیح است؟

1 ) حاوی زنجیره پپتیدی است
2 ) از جنس لیپید است
3 ) پلیمر ریبیتول فسفات است
4 ) از جنس گلیکو پروتئین است