درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در ساختار پپتیدوگلیکان در دیواره سلولی باکتری های گرم منفی بطور معمول پیوند بین پپتیدی (interpeptide bridge ) بین کدام یک از دو آمینو اسید زیر اتفاق می افتد؟

1 ) D-alanine , D-isoglutamic acid
2 ) L-alanine , L-alanine
3 ) DAP , L-alanine
4 ) DAP , D-alanine