درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مکانیسم اثر آنزیم لیزوزیم بر باکتری ها چیست؟

1 ) اثر بر پیوندهای N- استیل مورامیک اسید و N- استیل گلوکز آمین
2 ) اثر بر پلهای عرضی
3 ) اثر بر زنجیره تترا پپتیدی
4 ) اثر بر پیوندهای N- استیل مورامیک اسید و آلانین