درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در آرکیا ها و باکتری های گرم منفی به ترتیب پپتیدوگلیکان کدام صفات زیر را دارد؟

1 ) دارای مورئین با اسیدهای آمینه نوع L - دارای لیزین و آلانین
2 ) فاقد اسید مورامیک و اسیدهای آمینه نوع D - ضخیم و چند لایه دارای لیپو پلی ساکارید
3 ) قندهای استیل دار همراه با اسیدهای آمینه نوع L - دارای دی آمینو پایمیلیک اسید
4 ) لایزین به وسیله کربوکسیل به DAP متصل شده - لیپید به L- سیستئین انتهایی وصل شده