درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


نقش آنزیم های اتولیزین در باکتری ها چیست؟

1 ) متلاشی کردن سلول زنده با اثر بر پپتیدوگلیکان
2 ) متلاشی کردن سلولها با اثر بر غشای سلول
3 ) تنظیم رشد و تقسیم سلول ها با اثر بر غشای سلول
4 ) تنظیم رشد و تقسیم سلول با اثر بر پپتیدوگلیکان