درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام اسید آمینه زیر در ساختمان زنجیره جانبی لایه پپتیدوگلیکان باکتری های گرم مثبت در موقعیت چهارم قرار می گیرد؟

1 ) D - لایزین
2 ) L - آلانین
3 ) D  - آلانین
4 ) L - دی آمینو پایمیلیک اسید