درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


آنزیم DAP کربوکسیلاز  دی آمینو پایمیلیک اسید را به ------تبدیل می کند

1 ) پوترسین
2 ) لایزین
3 ) اسید گلوتامیک
4 ) سرین