درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از ترکیبات در ساختار موکوپپتید دیواره سلولی باکتری ها حضور ندارد؟

1 ) زنجیره های دی پپتیدی
2 ) اسکلت پلی ساکاریدی
3 ) زنجیره های تتراپپتیدی
4 ) پل های عرضی