درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تنوع آنتی ژنیک باکتری ها در تمام قسمت های زیر مشاهده می شود بجز:

1 ) فلاژل
2 ) کپسول
3 ) بخش ساکاریدی در ساختار LPS
4 ) پپتیدوگلیکان