درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از گزینه های زیر در مورد آخرین مرحله سنتز پپتیدوگلیکان صحیح می باشد؟

1 ) اتصال پنتا گلایسین به N - استیل مورامیک اسید
2 ) اتصال پنتا گلایسین به D - گلوتامین و L - لایزین
3 ) جدا شدن D - آلانین انتهایی از D - آلانین
4 ) جدا شدن L -  آلانین از D - گلوتامین