درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


O-acetylated peptidoglycan دارای ویژگی های زیر است بجز:

1 ) فقط در باکتری های گرم منفی دیده می شود
2 ) سبب فعال شدن کمپلمان می شود
3 ) باعث تخریب سلولهای فاگوسیت می گردد
4 ) سبب ایجاد تب می گردد