درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تنوع عمده آنتی ژنی در ساختمان شیمیایی اجزای زیر در باکتری ها مشاهده می شود بجز:

1 ) پیلی
2 ) کپسول
3 ) فلاژل
4 ) پپتیدوگلیکان