درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از فاکتورهای زیر موجب کاتالیز اتصالات متقاطع ( cross linkage ) در سل وال باکتری می گردد؟

1 ) Bactoprenol
2 ) Reverse Transcriptase
3 ) RNA Polymerase
4 ) Penicilin Binding Proteins