درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلیه موارد زیر جزو اتولیزین های پپتبدوگلیکان باکتریایی هستند بجز:

1 ) اندوپپتیدازها
2 ) آمیدازها
3 ) پروتئازها
4 ) آمینیدازها