درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


لیزوزیم بر کدام قسمت از ساختمان جداره سلولی اثر می نماید؟

1 ) پیوندهای پنتا گلیسین
2 ) زنجیره جانبی ( تتراپپتیدی4 )
3 ) پیوندهای بتا 4 و 1 بین N- استیل گلوکز آمین و N- استیل مورامیک اسید
4 ) پیوند بین N- استیل مورامیک اسید و L-alanine