درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک در بیوسنتز پپتیدوگلیکان و لیپو پلی ساکارید نقش دارد؟

1 ) N - استیل گلوکز آمین
2 ) پروتئین های اتصالی به پنی سیلین
3 ) پورین
4 ) پورین Ompc