درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


لیزوزیم بر روی کدام یک از پیوندهای پپتیدوگلیکان اثر نموده و باعث لیز باکتری می شود؟

1 ) پیوند بین N-استیل مورامیک اسید و اسید آمینه L-alanine
2 ) پیوند بین N-استیل مورامیک اسید و N-گلوکز آمین
3 ) پیوند بین N- استیل مورامیک اسید و اسید آمینه D-alanine
4 ) پیوند بین N-استیل گلوکز آمین و اولین اسید آمینه در زنجیره گلیسین