درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام عبارت زیر درست است؟

1 ) توقف سنتز پپتیدوگلیکان مانع تقسیم باکتری ها می شود
2 ) در کشت باز سرعت رقت (D ) دقیقا با سرعت رشد (K) برابر است
3 ) توقف سنتز پروتئین ها تاثیری بر سنتز RNA ندارد
4 ) رشد دو مرحله ای نشانگر دوره سکون کمتر است