درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


فشار اسمزی داخل اغلب باکتری ها چقدر است؟

1 ) 2 تا 5 اتمسفر
2 ) بیش از 20 اتمسفر
3 ) 5 تا 20 اتمسفر
4 ) کمتر از 2 اتمسفر