درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از ترکیبات ادجوانت محسوب می شود؟

1 ) پپتیدوگلیکان - پروتئین A
2 ) فسفولیپید - تیکوئیک اسید
3 ) لیپوپروتئین - کاردیولیپین
4 ) مورامیل دی پپتید - لیپو پلی ساکارید