درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


اضافه کردن کدام ماده و به چه نسبت موجب جدا کردن باکتری با دیواره ناقص می گردد؟

1 ) افزایش غلظت آگار در محیط
2 ) اضافه کردن یک ماده کاهش دهنده کشش سطحی
3 ) اضافه نمودن 10 تا 15 درصد نمک طعام به محیط
4 ) اضافه نمودن یک ماده هایپراسموتیک مانند 10 تا 15 درصد سوکروز به محیط