درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


با توجه به دیواره سلولی در باکتری ها :

1 ) در خارج دیواره سلولی لایه پپتیدوگلیکان قرار دارد
2 ) لایه پپتیدوگلیکان در باکتری های گرم منفی وجود ندارد
3 ) لایه پپتیدوگلیکان در باکتری های گرم منفی وجود دارد
4 ) خارجی ترین بخش یک باکتری است