درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از موارد زیر منحصرا در دیواره سلولی باکتری ها مشاهده می گردد؟

1 ) اسید دی آمینو پیمیلیک
2 ) کیتین
3 ) مانان
4 ) فسفاتیدیل کولین