درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


پروتئین های متصل شونده به پنی سیلین چه وظیفه ای دارند؟

1 ) سبب مقاومت به پنی سیلین می گردند
2 ) در سنتز غشا خارجی باکتری های گرم منفی نقش دارند
3 ) در سنتز پپتیدوگلیکان نقش دارند
4 ) سبب دفع پنی سیلین به خارج از باکتری ها می شوند