درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


قدرت استفاده از ترکیبات غیر آلی و یونها به عنوان پذیرنده نهایی الکترون ( بجز اکسیژن ) چه نامیده می شوند؟

1 ) فتوسنتز
2 ) فرمانتاسیون
3 ) تنفس بی هوازی
4 ) تثبیت نیتروژن