درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


آنزیم ها و ترکیبات اصلی دخیل در سیستم انتقال الکترون در کدام قسمت از باکتری قرار دارند؟

1 ) غشای پلاسمایی
2 ) دیواره سلولی
3 ) سیتوپلاسم
4 ) فضای پری پلاسمی