درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلیه موارد زیر عناصر موثر در سیستم انتقال الکترون در غشا باکتری هستند بجز:

1 ) فلاووپروتئین ها
2 ) کوانزیم Q
3 ) سیتوکروم اکسیدازها
4 ) هیدروکسی لازها