درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ترکیب مونوفسفات الکل ایزوپرنوئید 55 کربنه چه نام دارد؟

1 ) سیتوکروم C
2 ) یو بی کینون
3 ) فردو دوکسین
4 ) باکتوپرنول