درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از ترکیبات زیر به عنوان لیپید حامل در غشا سیتوپلاسمی در سنتز پپتیدوگلیکان باکتری ها دخالت دارد؟

1 ) فسفو انول پیرووات
2 ) یوریدین منو فسفات
3 ) باکتو پرنول فسفات
4 ) یوریدین دی فسفات