درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


غشای سیتوپلاسمی باکتری ها چهار نقش زیر را دارد؟

1 ) محل ناقل های پپتیدی - آب ناپذیر - انتقال الکترونی - حامل رسپتورهای شیمیوتاکتیک
2 ) حامل ناقل های لیپیدی - ترشح آنزیم های هیدرولاز - حامل رسپتورهای شمیوتاکتیک - و فسفریلاسیون اکسیداتیو
3 ) محل پورین های LamB و بایندینگ پروتئین ها - فسفریلاسیون اکسیداتیو - انتقال الکترون ها
4 ) مقاومت نسبت به پلی میگزین و والینومایسین - انتقال الکترون ها - حساس به مواد کیلیت کننده - محل پورین های القایی