درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


Sec A چه نقشی در مسیرهای ترشحی دارد؟

1 ) چاپرون
2 ) پروتئین غشای داخلی
3 ) سیگنال پپتیداز
4 ) ATPase