درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از سیستمهای ترشحی باکتری ها در انتقال پروتئین های بیماری زای باکتری به سیتوزول سلولهای یوکاریوتی دخیل است؟

1 ) تیپ - I
2 ) تیپ - III
3 ) تیپ - II
4 ) تیپ - IV