درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از مسیرهای ترشحی باکتری ها نیاز به سیگنال پپتیداز ندارد؟

1 ) مسیرهای I و III
2 ) مسیرهای II و III
3 ) مسیرهای I و V
4 ) مسیرهای II و V