درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از مسیرهای ترشحی باکتری sec - dependent است؟

1 ) تیپ - I
2 ) تیپ - II
3 ) تیپ - III
4 ) تیپ - IV