درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


انرژی انتقال مواد از طریق انتقال گروهی یا سیستم فسفوترانسفراز توسط کدام مولکول تامین می شود؟

1 ) ATP
2 ) پروتون موتیو فورس
3 ) سدیم موتیو فورس
4 ) فسفو انول پیرووات