درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از مسیرهای جذب مواد غذایی بدون صرف انرژی است؟

1 ) انتشار تسهیل شده (facilitated diffusion)
2 ) هم انتقالی (simport)
3 ) انتقال متقابل (antiport)
4 ) جابجایی گروهی (group translocation)