درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


وظیفه مولکول bactoprenol کدام است؟

1 ) انتقال لیپید A به غشای خارجی
2 ) انتقال زنجیره جانبی مولکول LPS به غشای خارجی
3 ) اتصال استیل مورامیک اسید به پپتیدوگلیکان
4 ) اتصال N-استیل گلوکزآمین به استیل مورامیک اسید