درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مولکول ناقل لیپیدی (باکتوپرنل) در کدام بخش سلول باکتری قرار گرفته است؟

1 ) دیواره سلولی
2 ) غشای سیتوپلاسمی
3 ) سیتوپلاسم سلولی
4 ) هسته