درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


پروتئین های متصل شونده به پنی سیلین (PBP) در کدام قسمت از باکتری قرار دارند؟

1 ) غشای پلاسمایی
2 ) سیتوپلاسم
3 ) فضای پری پلاسمیک
4 ) دیواره سلولی