درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با غشا سیتوپلاسمی سلول باکتری صحیح است؟

1 ) شکل باکتری مربوط به آن است
2 ) در عمل عبور مواد و متابولیسم دخالت دارد
3 ) نقش اصلی را در حفاظت در مقابل عوامل نامساعد تمام باکتری ها بعهده دارد
4 ) محل استقرار آنتی ژنهای سوماتیک می باشد